Privacy & Disclaimer

Privacyverklaring

Jeugdhuis Den Trechter hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van het privéleven ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met deze Privacyverklaring wil jeugdhuis Den Trechter u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van onze website verleen je expliciet toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door jeugdhuis Den Trechter.

1. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De website https://www.jhdentrechter.be is een initiatief van:

Jeugdhuis Den Trechter vzw
Dorp Oost 42
2070 Zwijndrecht

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Jeugdhuis Den Trechter verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door jeugdhuis Den Trechter: voornaam, achternaam en e-mailadres.

3. Waarvoor worden ze gebruikt?

Jeugdhuis Den Trechter verzamelt persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate u intensiever gebruik maakt van de website en onze online dienstverlening. Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

  • Het aanbieden van een gepersonaliseerde dienstverlening via ons contactformulier.
  • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.

Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan jeugdhuis Den Trechter en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt jeugdhuis Den Trechter zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen. De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen jeugdhuis Den Trechter. We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn.

4. Wat zijn mijn rechten?

4.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking

Jeugdhuis Den Trechter verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

  • Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.
  • Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
  • Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezelijken van de omschreven doeleinden in deze Privacyverklaring.

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal jeugdhuis Den Trechter onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

4.2 Recht op inzage / rectificatie / wissen van uw persoonsgegevens

Bij bewijs van uw identiteit als Gebruiker, beschikt u over een recht om van jeugdhuis Den Trechter uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer jeugdhuis Den Trechter uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal jeugdhuis Den Trechter hieraan gevolg geven. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar jhdentrechter@hotmail.com.

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan jeugdhuis Den Trechter. Jeugdhuis Den Trechter zal hieraan gevolg geven na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan beroep doen op dit recht om vergeten te wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld of wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt.

4.3 Recht op beperking van / bezwaar tegen de verwerking

Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

  • Gedurende de periode die jeugdhuis Den Trechter nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
  • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en Gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking;
  • Wanneer jeugdhuis Den Trechter de persoonsgegevens van Gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden;
  • Gedurende de periode die jeugdhuis Den Trechter nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

Indien Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal jeugdhuis Den Trechter hieraan gevolg geven na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar jhdentrechter@hotmail.com.  

4.4 Recht op gegevens overdraagbaarheid

Gebruiker heeft het recht om de aan jeugdhuis Den Trechter verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van Gebruiker.

Indien Gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal jeugdhuis Den Trechter hieraan gevolg geven na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar jhdentrechter@hotmail.com.  

4.5 Recht op het intrekken van mijn toestemming / recht op een klacht

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Daarnaast heeft de Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoons-gegevens door jeugdhuis Den Trechter bij de de Privacy commissie, maar jeugdhuis Den Trechter vraagt vriendelijk om eventuele problemen eerst te bespreken met onze medewerkers.

Indien Gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal jeugdhuis Den Trechter hieraan gevolg geven na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar jhdentrechter@hotmail.com.  

Schuiven naar boven